پکیج های تبلیغات در اینستاگرام

پکیج پایه

یک میلیون تومان

حداقل بازدید از تبلیغات : ۱۰۰.۰۰۰


تبلیغات به صورت پست یا استوری


طراحی کمپین تبلیغاتی


مشاوره ساخت کلیپ تبلیغاتی


اجرا : ۷ الی ۱۵ روز

پکیج استاندارد

۲ میلیون تومان

حداقل بازدید از تبلیغات : ۲۲۰.۰۰۰


تبلیغات به صورت پست یا استوری


طراحی کمپین تبلیغاتی


مشاوره ساخت کلیپ تبلیغاتی


اجرا : ۷ الی ۱۵ روز

پکیج حرفه ای

۳ میلیون تومان

حداقل بازدید از تبلیغات : ۴۰۰.۰۰۰


تبلیغات به صورت پست یا استوری


طراحی کمپین تبلیغاتی


مشاوره ساخت کلیپ تبلیغاتی


اجرا : ۷ الی ۱۵ روز

پکیج های تهیه تبلیغات

تهیه یک تصویر موتاژی

۳۰۰.۰۰۰ تومان

تهیه یک فتوکلیپ (بدون نریشن)

۴۰۰.۰۰۰ تومان

ساخت کلیپ تبلیغاتی

تماس بگیرید

پکیج های تهیه تبلیغات

گسترده ۱

۷ میلیون تومان

حداقل بازدید از تبلیغات : یک میلیون


تبلیغات به صورت پست یا استوری


طراحی کمپین تبلیغاتی


مشاوره ساخت کلیپ تبلیغاتی


اجرا : ۷ الی ۱۵ روز

گسترده ۲

۱۳ میلیون تومان

حداقل بازدید از تبلیغات : دو میلیون


تبلیغات به صورت پست یا استوری


طراحی کمپین تبلیغاتی


مشاوره ساخت کلیپ تبلیغاتی


اجرا : ۷ الی ۱۵ روز

گسترده ۳

۳۰ میلیون تومان

حداقل بازدید از تبلیغات : پنج میلیون


تبلیغات به صورت پست یا استوری


طراحی کمپین تبلیغاتی


مشاوره ساخت کلیپ تبلیغاتی


اجرا : ۷ الی ۱۵ روز